ฐานข้อมูลทดลองใช้งาน China Master' Theses Full-text Database

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีนมากกว่า 740 แห่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ