ขอความอนุเคราะห์เอกสารข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2560 รอ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) และขอเชิญประชุม