เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2561
***ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์***