แจ้งขอดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

หมายเลขหนังสือ: 

1094/2561
  • บุคลากร
งานอาคารสถานที่

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ