ขอประชาสันพันธ์เพิ่มเติมเรื่องการส่งหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

หมายเลขหนังสือ: 

1115/2561
  • ผอ.
  • ผศ.ทักษิณา
  • อ.มณทิพย์
  • อ.ณัฐพงศ์
งานบริหารงานบุคคล

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ