ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ พิธีเปิดการประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

หมายเลขหนังสือ: 

1119/2561
  • นางอารีย์
งานบริหารงานทั่วไป

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ