การตีความนิยมคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4

หมายเลขหนังสือ: 

1136/2561
  • นางอารีย์
  • นางวีนา
กรมบัญชีกลาง

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ