ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขหนังสือ: 

1137/2561
  • อ.ณัฐพงศ์
  • นางอารีย์
  • นายอภิชาติ
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ