ขอแจ้งงดการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสำรวจจำนวนทรัพยากร และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย จึงให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งคืนทรัพยากรที่ยืมจากห้องสมุด ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

1. นักศึกษาและบุคคลภายนอก ส่งคืนภายในวันที่ 31 พ.ค.2558

2. อาจารย์และบุคลากร ส่งคืนภายในวันที่ 15 มิ.ย.2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่