ขอส่งนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561