บุคลากร : หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง (กลุ่มงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการบริการและงานเทคนิคสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยการคัดเลือก จัดหา จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องให้ครอบคลุมสาขาวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและดำเนินการลงทะเบียนรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วิเคราะห์สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดทำดรรชนีวารสาร การเย็บเล่มวสารสาร การจำหน่ายออกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและจัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพื่อให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยให้บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา บริการแนะนำ การสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ รวมทั้งจัดการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน