ขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง