ขอเข้าตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561