ขอส่งตำราเพื่อเผยแพร่ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ