ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา