ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มิถุนายน 2561) และขอเชิญประชุม