ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิัติให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุบ (เพิ่มเติม)