ติดต่อห้องสมุด: 66 25290674 | arti@vru.ac.th

VRU GREEN Library

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ ห้องสมุดสีเขียว อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของความเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ของท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี

ฐานข้อมูล/งานวิจัยออนไลน์

Online Database

วารสารออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

eMagazine/eBooks

กฤตภาคข่าวออนไลน์

News Clipping

หนังสือ งานวิจัย

Open Access

Research Support

ค้นหางานวิจัย

EBSCO Discovery

Keyword Title Author

Online Database

1

ABI/INFORM Collection

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่...

2

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอ...

3

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ...

4

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน...

5

Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2...

6

Academic Search Complete

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ป...

7

H.W. Wilson (12 Subjects)

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Informati...

8

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ...

9

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที...

10

Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ ...

11

ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุ...

12

. ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อม...

13

Business Source Complete

Business Source Complete ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยว...

Open Access

1

InTech - Open Science

InTechOpen is the world's largest Science, Technology and Medicine Open Access book publisher. With a goal to provide free online access to research since 2004, InTechOpen has...

2

OpenStax

Free textbooks for college students 100% legally....

News Clipping

1

IQ NewsClips

(เข้าผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัย ) อ่านข่าว ติดตามข่าวต่างๆ ได้จากหนังสือพิมพ์...

eBooks/eMagazines

1

EBSCO eBook Acadermic Collection

EBSCO : eBook Collection provides access to electronic books of 5,962 titles and free access to 3,400 titles coverage from 1971-. (หากต้องการใช้นอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้VPN ข...

2

GALE Virtual Reference Library (e-Books)

This is the eBook platform from Gale publisher for multidisciplinary research. It is accessible online from the library or remotely 24/7 without check-in/out. The platform provi...

3

Google Books

Search the full text of books. Find the perfect book for your purposes and discover new ones that interest you. Browse books online...

4

IG Publishing e-Books Library

IG Publishing e-Books Library 29 titles of Elsevier Science and Technology ebook. (หากต้องการใช้นอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ VPN)...

VRU Library
is the centre of
Knowledge

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ARIT Calendar

Computer LAB Calendar

Learning Space

Library Services

ยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ

บริการต่อการยืม-คืน การสืบค้นข้อมูลรายการทรัพยากร

ทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล

สัมนา ฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น การสืบค้นฐานข้อมูล การเขียนบทความงานวิจัย การอ้างอิง

จองห้อง

ห้องศึกษากลุ่ม ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระเบียบการให้บริการ

กฏระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ

อัตราค่าบริการ

ค่าปรับ ขอลดหย่อน ผ่อนผัน หนังสือหาย ทรัพยากรเสียหาย

Latest News