ฐานข้อมล Acaemic Onefile

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วีดีอ และคลิปเสียง ซึ่งเป็นบานข้อมูลจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16809 รายการ สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF