ทดลองการใช้งานฐานข้อมูล

สำนักพิมพ์ Cengage Learning (Indo-China) Limited เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้งานใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
จำนวน 3 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูล Academic OneFile
http://lib.vru.ac.th/?q=node/622
2.ฐานข้อมูล National Geographic Virtual
http://lib.vru.ac.th/?q=node/623
3.ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)
http://lib.vru.ac.th/?q=node/624
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่านสามารถเข้าทดลองการใช้งานฐานข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่30 กันยายน 2558