การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการยืม จำนวนการยืม และเวลาครอบครองทรัพยากรของผู้ใช้บริการ