ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่