ฐานข้อมูล TCI

แนะนำฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการนำเสนอบทความ
ลงในวารสารวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ นั่นคือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: ศูนย์ TCI หรือชื่อเต็มว่า Thai-Journal Citation Index Centre จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย รวมทั้งรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารวิชาการไทย ทั้งวารสารสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เท่านั้น