แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EbpeX) หลักสูตรสายผู้บริหาร)