ความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus FullText เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดสำหรับการบริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด