งานบริการ ยืม-คืน

- บริการยืม - หนังสือทั่วไป หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น วิจัย และ วิทยานิพนธ์
- บริการคืน - หนังสือทั่วไป หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น วิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และ สื่อโสตทัศนวัสดุ
- บริการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
- บริการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด
- งานตรวจสอบพันธะหนี้สิน และ จำหน่ายสมาชิกพ้นสภาพ หรือลาออก
- บริการส่งข้อความแจ้งเตือน ทรัพยากรก่อนถึงกำหนดส่ง 3 วัน สำหรับสมาชิกประเภทอาจารย์
- ออกใบเสร็จค่าปรับทรัพยากรเกินกำหนดส่งในแต่ละวัน
- บริการรับจองหนังสือ
- บริการให้ยืมหนังสือถ่ายเอกสารนอกสถานที่
- บริการเก็บ แยก และจัดเรียงหนังสือเข้าชั้น
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- ตรวจเช็คทรัพยากรค้างส่งในระบบกับตัวเล่มบนชั้น
- ติดตามทวงทรัพยากรเกินหนดส่งในแต่ละเดือน