ค่าปรับ

ทรัพยากร เกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาท ต่อรายการ ต่อวัน