ขอให้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ในความครอบครองของหน่วยงาน