สมาชิกห้องสมุด

นักศึกษา ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำการติดต่องานบริการสิ่งพิมพ์
และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ( ภาคเรียนปัจจุบัน )
- ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (ภาคเรียนปัจจุบัน)
- แบบคำร้องขอเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์

อาจารย์ ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำการติดต่องานบริการสิ่งพิมพ์
และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้
ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัว
- ข้าราชการ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการแทน
- อาจารย์ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ จากคณบดี / หัวหน้าโปรแกรมวิชา / หน่วยงานต้นสังกัด
- พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- บัตรประจำตัวประชาชน
- แบบคำร้องขอเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์

อาจารย์และพนักงาน ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำการติดต่องานบริการสิ่งพิมพ์ และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย / อาจารย์พิเศษ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้
- อาจารย์พิเศษ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์พิเศษ จากคณบดี / หน่วยงานต้นสังกัด
- พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- บัตรประจำตัวประชาชน
- แบบคำร้องขอเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์

บุคคลภายนอก ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำการติดต่องานบริการสิ่งพิมพ์
และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- แบบคำร้องขอเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์
- ค่าบำรุงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ ปีละ 500 บาท