ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แยกมาจากห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 เมื่อแยกมานั้นได้รับหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 300 เล่ม ใช้ห้อง 2101 – 2102 อาคารเรียน 2 ชั้น เป็นสถานที่ห้องสมุดชั่วคราว 26 มีนาคม 2516 ได้ย้ายมาอยู่ชั้น 2 อาคารเรียน 1 มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 4,500 เล่ม มีบรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน 16 พฤษภาคม 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ขณะนั้นมีหนังสือภาษาไทยประมาณ 80,000 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 7,500 เล่ม วารสาร 274 ชื่อ และหนังสือพิมพ์ 17 ชื่อ มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ทำหน้าที่ต่างๆ ประจำห้องสมุด 7 คน และเป็นอาจารย์สอนภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ 5 คน พ.ศ. 2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการคืออาคาร 4 ชั้นเชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิมและใน พ.ศ. 2538 ได้ทำการขยายพื้นที่บริการ จากอาคารหอสมุดเดิมมารวมกับอาคารวิทยบริการหลังใหม่ 20 สิงหาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศว่า“บรรณราชนครินทร์” 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในการยกฐานะครั้งนั้นทำให้ “บรรณราชนครินทร์” ใช้ชื่อใหม่เป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ