CHAI MEENORNGWAR

ไชย มีหนองหว้า

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ขอเชิญประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 37

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ส่งคำสั่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการทำนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ