Taksina Wilailak

ชื่อ- สกุล ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
E-mail taksina@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา