Pattanan Sangpark

ชื่อ- สกุล น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลากรและงานประกันคุณภาพ
E-mail pattanan@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561