Rattikarn Meekao

ชื่อ- สกุล น.ส.รัตติกาล มีเกาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนและงานสารบรรณ
E-mail rattikarn@vru.ac.th

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ขอมอบหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

ขอมอบหนังสือท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำจากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกรณีศึกษาชุมชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และชุมชนตลาดปากคลองหนึ่ง

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ