Weena Artharn

ชื่อ- สกุล นางวีนา อาจหาญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ครุภัณฑ์
e-mail weena@vru.ac.th

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย