vru

การสมัครสมาชิก

สมาชิกห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แก่
- คณาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎวไลยอลงกรณ์
- ข้าราชการพลเรือน
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานราชการ
- อาจารย์พิเศษ
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน,รายวัน
- บุคคลภายนอก(เสียค่าสมาชิก)

นักศึกษา - หลักฐานได้แก่
- ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนปัจจุบัน
- บัตรประจำตัวนักศึกษา
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ