library

ความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ ๔ พ.ค. ๖๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมความร่วมมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ EBSCO และ GALEs กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้ง ๒๘ แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

Tags: 

งานบริการของห้องสมุด

ajchai's picture

ห้องสมุดเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมเพราะห้องสมุดเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจำเป็นของมนุษย์ในอันที่จะหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบให้แก่ตนเองเพื่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ และในการสร้างอารยธรรม ห้องสมุดจึงสนองความต้องการของสังคมโดยการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ เข้ามาไว้เพื่อให้สมาชิกของสังคมได้ใช้โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ งานบริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลและจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ งานเทคนิคซึ่งมีบทบาทในการจัดหา จัดเตรียม และสร้างเครื่องมือสืบค้น ในสองงานนี้ประกอบด้วยงานปลีกย่อยหลายงานที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการให้ประสานสอดคล้องกัน กระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินไปสู่จุดหมายที่จะให้ผู้ใ

Tags: 

มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549

ajchai's picture

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื่องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549

Tags: 

Subscribe to RSS - library