Warut Changthuan

ชื่อ- สกุล นายวรุตม์ ช้างเถื่อน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail warut@vru.ac.th

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0"