Worayod Promajan

ชื่อ- สกุล นายวรยศ พรหมจรรย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสื่อดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
E-mail worayod@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561