Orasa Kaewjantea

ชื่อ- สกุล นางสาวอรสา แก้วจันทรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
งานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสื่อดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
E-mail orasa.kaew@vru.ac.th

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ขอส่งคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร รอบที่ 4

คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน