Nuttapong Wattanasiripong

ชื่อ- สกุล อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสื่อดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
E-mail nuttapong@vru.ac.th

ขอส่งไฟล์เอกสาร "แบบฟอร์มและกระดาษทำการ" ในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการและสานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย