บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentงดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ rattikarn018 min 18 sec ago
eDocumentขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสันบสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 rattikarn019 min 24 sec ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัยสถาบัน rattikarn021 min 50 sec ago
eDocumentแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 rattikarn01 day 50 min ago
eDocumentประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแจงกรอบการวิจัย ประจำปีบประมาณ 2561 rattikarn01 day 58 min ago
eDocumentขอส่งตัวแทนบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น rattikarn01 day 1 hour ago
eDocumentรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ rattikarn01 day 1 hour ago
eDocumentรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ rattikarn01 day 1 hour ago
eDocumentขอเผยแพร่ตำรา rattikarn02 days 2 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) rattikarn02 days 2 hours ago
eDocumentประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับคนพิการ rattikarn05 days 2 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 rattikarn05 days 2 hours ago
eDocumentขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 rattikarn05 days 2 hours ago
eDocumentขอรับหนังสือตำรา rattikarn05 days 2 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Research Intelligence Conference 2017 rattikarn05 days 2 hours ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn06 days 2 hours ago
eDocumentขอเชิญเป็นวิทยากร rattikarn06 days 2 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2560 The 8th TCU International e-learning Conference 2017 " Innovative Innovations in Education" rattikarn06 days 23 hours ago
eDocumentขอแจ้ง (ร่าง) ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน) rattikarn01 week 10 min ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาภาคพิเศษ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn01 week 18 min ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 week 21 min ago
eDocumentฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น rattikarn01 week 26 min ago
eDocumentขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 week 39 min ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (31 th WUNCA) rattikarn01 week 43 min ago
eDocumentขออนุญาตนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ rattikarn01 week 45 min ago

Pages