บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย rattikarn02 days 16 hours ago
eDocumentการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ rattikarn02 days 16 hours ago
eDocumentมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวำพนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว rattikarn02 days 16 hours ago
eDocumentขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำบุญครบรอบวันสวรรคต rattikarn03 days 14 hours ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn03 days 14 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 rattikarn03 days 14 hours ago
eDocumentส่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าบริการสำหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 rattikarn03 days 14 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำบุญครอบรอบวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช rattikarn03 days 15 hours ago
หน้าเพจแนะนำวารสารใหม่ thipatinan01 week 1 day ago
eDocumentขอมอบตำราวิชาการ เรื่อง กฎหมายลักษณะมรดก rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอส่งคำสั่ง และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2559 rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขยายเวลาในการตอบแบบสอบถามประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดีปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอมอบหนังสือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอ่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันสวรรคต rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทำนาโยน rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาที่ 5และรัชกาลที่ 9 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอให้ส่งแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงาน พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ขอยืมหนังสือ rattikarn02 weeks 3 days ago

Pages