บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentInvitation : Annual Cambridge Librarians' Day 2018 rattikarn03 days 16 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentนำเสนอข้อมูลงานบริการด้าน "Full Services Digital Agency" ต่างๆ ของบริษัท rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2560 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ตำรา rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการจัดอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทาลัย ครั้งที่ 11/2560 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ "อยุธยา : พลิกอดีต มุมมองใหม่" rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentแนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขออนุญาตปิดถนนด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำหน่วยงาน rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม GE Expo ครั้งที่ 7 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentสรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมมอบนโยบายให้กับราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง rattikarn03 days 17 hours ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น rattikarn03 days 18 hours ago

Pages