บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 21/6/2561 panthong017 hours 2 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (20 มิ.ย. 61) turian018 hours 56 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (18 มิ.ย. 61) turian019 hours 46 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (8 มิ.ย. 61) turian020 hours 4 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (7 มิ.ย. 61) turian020 hours 4 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ( 4 มิ.ย. 61) turian020 hours 4 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel) รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ parinyar01 day 17 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 20/6/2561 panthong01 day 17 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (12 มิ.ย. 61) turian01 day 20 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (13 มิ.ย. 61) turian01 day 20 hours ago
Articleสถิติการเข้าใช้บริการ ajchai01 day 22 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 19/6/2561 panthong01 day 23 hours ago
Articleฐานข้อมูล Emerald Management (EM92) warut02 days 8 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 18/6/2561 panthong03 days 17 hours ago
หนังสือราชการขอมอบหนังสือ เรื่อง ระบบการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน rattikarn03 days 20 hours ago
หนังสือราชการขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิัติให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุบ (เพิ่มเติม) rattikarn03 days 20 hours ago
หนังสือราชการแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เนื้อหาการสอบวัดความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn03 days 20 hours ago
หนังสือราชการขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ rattikarn03 days 20 hours ago
หนังสือราชการแจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สองสายวิชาการ รอบที่ 3 และสายสนับสนุน รอบที่่ 2 rattikarn03 days 21 hours ago
หนังสือราชการการสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี พ.ศ. 2562 rattikarn03 days 21 hours ago
หนังสือราชการความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus FullText เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดสำหรับการบริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด rattikarn03 days 21 hours ago
Articleฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์(Thai Digital Collection) warut05 days 19 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 16/6/2561 panthong05 days 19 hours ago
Articleบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น warut05 days 22 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 15/6/2561 panthong05 days 22 hours ago