แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 14/8/2561 panthong07 hours 40 min ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn010 hours 46 min ago
หนังสือราชการการขอเทียบเคียงกำหนดชื่อสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ rattikarn010 hours 54 min ago
หนังสือราชการขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย rattikarn010 hours 58 min ago
หนังสือราชการการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn011 hours 35 sec ago
หนังสือราชการขอเชิญคัดแยกรายการทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) rattikarn011 hours 3 min ago
หนังสือราชการรัฐบาลโมร็อกโกได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้แก่รัฐบาลไทย rattikarn011 hours 6 min ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 10/8/2561 panthong01 day 6 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 9/8/2561 panthong01 day 6 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 8/8/2561 panthong01 day 10 hours ago
หนังสือราชการรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) rattikarn01 day 10 hours ago
หนังสือราชการรัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 - 2019 rattikarn01 day 10 hours ago
หนังสือราชการขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง รอบที่สี่ rattikarn01 day 11 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)ตราแผ่นดินอาเซียน narin01 day 12 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)ธงชาติอาเซียน narin01 day 12 hours ago
หนังสือราชการส่งมอบหนังสือของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361 - 2561 rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการขอความอนุคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการขออุญาตเผยแพร่ตำรา กฎหมายธุรกิจ rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการการกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด rattikarn01 day 12 hours ago
หนังสือราชการขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น "รุ่นที่ 5 rattikarn01 day 13 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (14 ส.ค. 61) turian01 day 13 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (10 ส.ค. 61) turian01 day 14 hours ago