บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอมอบวารสารบัณฑิตศึกษา rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแผละเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทยประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอส่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (2561 - 2565) rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอส่งคำสั่งให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการติดตามผลงานการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเปลี่ยนกำหนดการหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ - อาทิตย์) rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentการจัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentแจ้งเปิดให้ทอลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอมอบหนังสือ MICE ไม่ได้แปลว่าหนู rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อคณะกรรมการการควบคุมภายใน rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอคามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเชิญเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขออนุญาตแจ้งการจราจร และส่งจำนวนรถยนต์ที่เข้าจอดภายในมหาวิทยาลัย rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานที่จัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentเชิญประชุม rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอมอบวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเลื่อนการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 day 21 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 day 21 hours ago

Pages