บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด rattikarn01 day 16 hours ago
eDocumentขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 1 ชุด rattikarn01 day 16 hours ago
eDocumentขอสำรวจขนาดเสื้อบุคลากร rattikarn01 day 16 hours ago
eDocumentให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ rattikarn01 day 16 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์วิทยากร เรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล rattikarn04 days 16 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น rattikarn04 days 16 hours ago
eDocumentขอส่งคำสั่งและขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn04 days 16 hours ago
eDocumentขอเชิญชมละครเวที "แกะดโลกสวย เดอะมิวสิคัล" rattikarn04 days 16 hours ago
eDocumentการจัดทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานในส่วนของวิทยาเขต/วิทยาลัย rattikarn05 days 17 hours ago
eDocumentการทบทวนสาขาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ rattikarn05 days 18 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเกมห้องสมุด rattikarn05 days 18 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 เรื่อง rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏัติการเรื่อง "การใช้สถิติขั้นสูง" rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอเลื่อนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 10 rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentการกวดขันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอจองห้องเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 rattikarn06 days 16 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมงาน "วไลอลงกรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" rattikarn01 week 12 hours ago
eDocumentขอเรยนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม rattikarn01 week 12 hours ago

Pages