บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ rattikarn018 hours 40 min ago
eDocumentแผ่นพับอาเซียน (pdf) narin.noo019 hours 11 min ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn02 days 13 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล rattikarn02 days 13 hours ago
Articleประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 warut02 days 14 hours ago
หน้าเพจประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 warut02 days 14 hours ago
eDocumentแจ้งตารางงานจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 rattikarn02 days 17 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารตำราทางวิชาการ rattikarn02 days 17 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์หนังสือ rattikarn02 days 17 hours ago
eDocumentขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn02 days 17 hours ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn02 days 17 hours ago
หน้าเพจแนะนำวารสารใหม่ thipatinan02 days 18 hours ago
eDocumentขอแจ้งรายการความต้องการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ rattikarn06 days 17 hours ago
eDocumentขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดไปราชการ rattikarn06 days 17 hours ago
eDocumentขอแจ้งรายการความต้องการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ rattikarn06 days 17 hours ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn06 days 18 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ rattikarn06 days 18 hours ago
eDocumentขอนุญาตนำเสนอ ฐานข้อมูลหนyงสือออนไลน์ ScienceDirect (Evidence Based Selection 2017) rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentมุมการเรียนรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่เก้า rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอเสนอการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) rattikarn01 week 1 day ago
หน้าเพจสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในอาเซียน (JPEG) narin.noo01 week 1 day ago
eDocumentขอส่งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentการไปตรวจพิมพ์ลายนิ้่วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอให้ส่งภาระงานที่มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์ rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอให้ส่งหลักฐานการเผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn01 week 2 days ago

Pages