บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสุมดแห่งประเทศไทยฯ rattikarn01 week 9 hours ago
eDocumentแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 rattikarn01 week 14 hours ago
หน้าเพจแนะนำวารสารใหม่ thipatinan01 week 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอมอบหนังสือ rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentการเบิกจ่ายเงินตอบแทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอรณรงค์และเสนอแนะแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอแจ้ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตร์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขออุญาตเลื่อใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านคนต้นแบบ rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอเชิญเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณบดีสัญจร และการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุม rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายวันปัจจุบัน rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าชมนิทรรศการานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 rattikarn01 week 2 days ago

Pages