บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขออนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญชวนส่งบทความลงในวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ Education ICT Forum 2018 (ไม่มีค่าใช้จ่า่ย) rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกล้องวงจรปิด rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญสืบสานประเพณีไทย rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอให้ทบทวนชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขออนุญาตใช้สถานที่ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ตำราวิชาการ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560) rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าไทย rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentแจ้งการปิดระบบ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเชิญชวนแต่งกายชุดไทย rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชมสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขออนุญาตใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn01 week 7 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9 th TCU lnternational e-learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond" rattikarn01 week 8 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น rattikarn01 week 8 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม สรุปประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 rattikarn01 week 8 hours ago

Pages