บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอมอบหนังสือ rattikarn03 days 22 hours ago
eDocumentการกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน rattikarn03 days 22 hours ago
eDocumentขอมอบรายงานการวิจัย rattikarn03 days 22 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น rattikarn03 days 22 hours ago
eDocumentขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานธุรการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ rattikarn03 days 22 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2561 rattikarn03 days 22 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 rattikarn03 days 23 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ rattikarn03 days 23 hours ago
eDocumentขอประชาสัมพันธ์เชิญฟังการบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามแวทางการดำเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 rattikarn04 days 21 hours ago
eDocumentขออนุญาตให้บุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 2 rattikarn04 days 21 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ rattikarn04 days 21 hours ago
eDocumentให้รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ rattikarn04 days 21 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) rattikarn04 days 21 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ rattikarn06 days 23 hours ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 rattikarn01 week 23 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Protection from the Edge, to the Core, to the Cloud" rattikarn01 week 23 hours ago
eDocumentการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (ตัง้แตืวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) rattikarn01 week 23 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ rattikarn01 week 23 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ rattikarn01 week 23 hours ago
eDocumentขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม rattikarn01 week 23 hours ago
eDocumentขอให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย rattikarn01 week 1 day ago
eDocumentการคัดเลือกข้าราชกรพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 rattikarn01 week 1 day ago

Pages