บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 1/2560 rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน" rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentขยายเวลาในการแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 1/2560 rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ rattikarn04 days 8 hours ago
eDocumentให้อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn04 days 8 hours ago
Articleประชาสัมพันธ์การสมัคร E-mail-VRU(สำหรับบุคคลากร) warut04 days 17 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญรับการสัมภาษณ์ และจัดหาผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภยใน ระดับมหาวิทยาลัย rattikarn01 week 3 days ago
Articleอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 warut02 weeks 2 days ago
หน้าเพจอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 warut02 weeks 2 days ago
หน้าเพจปีการศึกษา2558 warut02 weeks 2 days ago
หน้าเพจปีการศึกษา2559 warut02 weeks 2 days ago
eDocumentสรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 warut02 weeks 2 days ago
หน้าเพจการจัดการองค์ความรู้ warut02 weeks 2 days ago
eDocumentคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง “คู่มือการบริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด” warut02 weeks 2 days ago
eDocumentแนวปฏิบัติที่ดี “การบริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด” warut02 weeks 2 days ago
eDocumentกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “คู่มือการบริหารจัดการห้องสมุด” warut02 weeks 2 days ago
eDocumentแผนการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 warut02 weeks 2 days ago
eDocumentคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปีการศึกษา 2559 warut02 weeks 2 days ago
หน้าเพจจดหมายข่าว kanika02 weeks 2 days ago
หน้าเพจปี60 warut02 weeks 2 days ago
หน้าเพจปีที่ 12 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2560 thipatinan02 weeks 2 days ago

Pages