แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 61) turian02 days 3 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำหนังสือห้อง ๘๔ ปี 18/06/2561 yupaporn02 days 6 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำหนังสือห้อง ๘๔ ปี 16/07/2561 yupaporn02 days 6 hours ago
หนังสือราชการขอเลื่อนการประชุม สรุปประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 rattikarn03 days 4 hours ago
หนังสือราชการเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย rattikarn03 days 4 hours ago
หนังสือราชการขอรายละเอียดงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn03 days 5 hours ago
หนังสือราชการเชิญเข้าอบรมสัมมนา rattikarn03 days 5 hours ago
หนังสือราชการขอเลื่อนวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร rattikarn03 days 5 hours ago
หนังสือราชการขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง rattikarn03 days 5 hours ago
หนังสือราชการส่งคำสั่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการทำนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ rattikarn03 days 5 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 14/7/2561 panthong05 days 2 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 13/7/2561 panthong05 days 3 hours ago
หนังสือราชการส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริหารจัดงานพนักงานสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "วไลยอลงกรณ์" rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอมอบหนังสือเข้าห้องสมุด rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018 rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการการจัดสรรงบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอแจ้งการระงับการผลิตนิตยสาร Secret ในเครือ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0" rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการอภินันทนาการหนังสือเรื่อง "เส้นทางสู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย" rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (ประจำหลักสูตร) rattikarn06 days 2 hours ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn06 days 2 hours ago