บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานสัมมนา "นวัตกรรมท้องถิ่น สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน" rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentการดำเนินการจัดการหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างครุภัณฑ์ และรูปแบบราคาการก่อสร้างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์บริจาคหนังสือห้องสมุดโรงเรียนแตลศิริวิทยา rattikarn02 years 7 months ago
eDocument แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยและระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn02 years 7 months ago
หน้าเพจรายงาน warut02 years 7 months ago
eDocumentสรุปผลประเมินความพึงพอใจ warut02 years 7 months ago
eDocumentรายงานการปรับปรุง warut02 years 7 months ago
eDocumentรายงานการพัฒนาบุคลากร warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนพัฒนาคุณภาพสำนักวิทยบริการ warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ warut02 years 7 months ago
หน้าเพจปีงบประมาณ 2553 warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนปฎิบัติราชการ warut02 years 7 months ago
หน้าเพจปีงบประมาณ 2554 warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนปฎิบัติราชการ warut02 years 7 months ago
หน้าเพจปีงบประมาณ 2555 warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนปฎิบัติราชการ warut02 years 7 months ago
หน้าเพจปีงบประมาณ 2556 warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนปฎิบัติราชการ warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนปฎิบัติราชการ แผน 1 ปี warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนกลยุทธ์ 2557 warut02 years 7 months ago
eDocumentแผนกลยุทธ์ระยะยาว 2556 - 2560 warut02 years 7 months ago
eDocumentการให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" rattikarn02 years 7 months ago

Pages