บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรรอบที่ 1 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเชิญประชุมหารือและรับทราบแนวนโยบายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการระดับนานชาติ และฟังบรรยายพิเศษท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2015 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 (31st WUNCA) rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย rattikarn02 years 7 months ago
eDocumentนำเสนอหนังสือฉบับแปลเป็นภาษาไทย เพื่อประกอบการเรียนการสอน rattikarn02 years 7 months ago
Article RFID เทคโนโลยีนี้ จะพลิกโลก admin02 years 7 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม rattikarn02 years 7 months ago
ArticleOPAC System admin02 years 7 months ago
หน้าเพจGoogle Apps For Education สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 4 kanika02 years 7 months ago
หน้าเพจอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research kanika02 years 7 months ago
ArticleRFID (อาร์เอฟไอดี) คืออะไร admin02 years 7 months ago
หน้าเพจGoogle Apps for Education รุ่นที่ 4 สำหรับบุคลากร kanika02 years 7 months ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 rattikarn02 years 7 months ago

Pages