บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้งาน E-mail หน่วยงานของมหาวิทยาลัย rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษา rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่องให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่องให้บุคลากรไปราชการ rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentคำสั่ง เรื่องให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขออนุญาตนำเสนอเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี พร้อม Software เพื่อใช้ในห้องสมุด rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ฉบับ และแบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขออนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ยืมหนังสือ และตำรา rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบเล่มวิจยฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 3 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบเล่มวิจยฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 2 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกรอบรมเชิงปฏิบัติการ rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอมอบรายงานสืบเนื่องการประุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอมอบเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบเล่มวิจยฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 1 rattikarn02 years 11 months ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบเล่มวิจยฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 1 rattikarn02 years 11 months ago

Pages