แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หนังสือราชการขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน rattikarn02 months 2 days ago
หนังสือราชการขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 rattikarn02 months 2 days ago
หนังสือราชการการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินการปฏิบัติราชการ rattikarn02 months 2 days ago
หนังสือราชการให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น rattikarn02 months 2 days ago
หนังสือราชการรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก rattikarn02 months 2 days ago
Articleปฏิทินการใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ในการอบรม warut02 months 2 days ago
ARIT Eventsสอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ VRUGRAD ENGLISH TEST พนักงานสายวิชาการ warut02 months 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 13/6/2561 panthong02 months 3 days ago
ARIT Eventsสอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ พนักงานสายสนับสนุน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ warut02 months 3 days ago
หนังสือราชการรายชื่อสมาชิกระบบ VPN ( 12 มิถุนายน 2561 ) apichart02 months 3 days ago
Articleรายชื่อสมาชิกระบบ VPN apichart02 months 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 12/06/2561 panthong02 months 3 days ago
Articleขั้นตอนการใช้งาน VPN apichart02 months 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กิจกรรมเลือกทรัพยากรเข้าห้องสมุด CU Books Centre @Siam taksina02 months 5 days ago
Articleการสมัครสมาชิก patcharin02 months 5 days ago
Articleการคืนทรัพยากรสารสนเทศ patcharin02 months 5 days ago
Articleบริการสมาชิกห้องสมุด ajchai02 months 5 days ago
Articleการยืมทรัพยากรสารสนเทศ patcharin02 months 5 days ago
Informationพันธกิจ pattanan02 months 1 week ago
Documentรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 2560 ครั้งที่ 1 pattanan02 months 1 week ago
Documentคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2560 pattanan02 months 1 week ago
หนังสือราชการงานมาตรฐาน 161 ปชส. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ CHE OA ONLINE SYSTEM ระดับหลักสูตร ajchai02 months 1 week ago