บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentการเปลี่ยนสถานพยาบาล rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2561 rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ประจำปี 2560 rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพประจำปีอาจารย์ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2018 rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง) rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn01 week 2 days ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentการกวดขันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอโครงการของนักเรียน rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรม พ.ศ. 2560 rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอมอบตำราวิชาการเรื่อง "หลักเคมี 1" rattikarn02 weeks 3 days ago

Pages