บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล rattikarn01 week 14 hours ago
eDocumentผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง rattikarn01 week 14 hours ago
eDocumentแนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ rattikarn01 week 14 hours ago
eDocumentประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 rattikarn03 weeks 18 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต rattikarn03 weeks 18 hours ago
หน้าเพจจดหมายข่าว kanika03 weeks 1 day ago
หน้าเพจปี2561 thipatinan03 weeks 1 day ago
หน้าเพจปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เมษายน 2561 thipatinan03 weeks 1 day ago
หน้าเพจงานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล jiraporn03 weeks 1 day ago
หน้าเพจทอล์คโชว์ คอนเสิร์ต jiraporn03 weeks 1 day ago
eDocumentรายชื่อผู้ตอบรับทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต) ประจำปี 2561 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentการจัดประชุมการสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สู่การปฏิบัติ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปราชการ ณ ต่างประเทศ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentให้รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentเชิญประชุม rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหนังสือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอแจ้งการตัดต้นไม้ใหญ่ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทุกคณะ ทุกหน่วยงานทราบและขอเลขทะเบียนรถยนต์ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentแนวปฏิบัติในการตั้งงบประมาณจากการจัดรายได้ rattikarn03 weeks 5 days ago

Pages