บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentเสนอจำหน่ายหนังสือ เกียรติยศของแผ่นดิน "๙ สู่สวรรคาลัย" rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อหนังสือการสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สำหรับภาษามือไทย rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัย rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentการเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentการจัดสรรรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentการจัดสรรรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentขอมอบตำรา เคมี 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา "การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 6 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentการให้กู้เงิน "โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ" rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentประกาศ เรื่อง บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2 rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 rattikarn01 month 14 hours ago
eDocumentการให้ลูกจ้างชั่วคราวต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560 rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการศึกษา rattikarn01 month 15 hours ago
eDocumentขอส่งงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ rattikarn01 month 15 hours ago

Pages