บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหลักประกันสัญญา rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 1/2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentกระทรวงยุติธรรม rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentเร่งรัดติดตามการตัดยอดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0" rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอมอบหนังสือเพื่อการเผยแพร่ rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560" rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์อบรมการใช้ระบบ e-Studentloan rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอความอุปถัมภ์ร่วมจองเป็นเจ้าภาพพิธีงานบุญมหากุศล - ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 จำนวน 99 กอง ๆ ละ 9,999 บาท เพื่อเป็นกองทุน "สร้างพุทธสถานปฏิบัติธรรม" (ถาวรวัตถุต่าง ๆ ) rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอให้ตรวจสอบภาระผูกพัน (อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์) rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 rattikarn02 weeks 1 day ago

Pages