บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentแจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิดภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนัยสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เสาร์-อาทิตย์) และเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย rattikarn02 weeks 1 day ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร rattikarn02 weeks 1 day ago
หน้าเพจแนะนำวารสารใหม่ thipatinan03 weeks 2 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentขออนุญาตแนะนำสินค้า เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิออนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมหาวิมยาลัย ที่จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สอง นำบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentแจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สองสายวิชาการ รอบที่ 3 และสายสนับสนุน รอบที่ 2 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentแก้ไขกำหนดการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนทำแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมทำบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รอบที่ 3 และสายสนับสนุน รอบที่ 2 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ อพส. rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีบประมาณ 2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn03 weeks 3 days ago

Pages