บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขออนุญาตเข้าพบนำเสนอ แอพพลิเคชันทำเนียบหนังสือรุ่นออนไลน์ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดวื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentการกำหนดแบบรายงานคามเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/สถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนงสือประวัติศาสตร์ชาติไทย rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานพิธีของจังหวัดปทุมธานี rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) rattikarn03 weeks 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการถ่ายภาพ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อตอบแบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ตำราวิชาการ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขออนุญาตใช้สถานที่ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอมอบหนังสือ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอยืมห้องหอประวัติวไลยอลงกรณ์ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญสมัครสมาชิก สรุปย่อคำพิพากษาคดีแรงงาน ประจำปี 2561 rattikarn03 weeks 6 days ago

Pages