บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีบันทึกข้อตกลง rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์รายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentส่งคำสั่งให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษา rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สำนักวิทยบริการจัดหาหนังสือ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขออนุญาตให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนักการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn02 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ท่านประสานเพื่อเก็บข้อมูลผลการทดสอบทักษะการรู้ดิจิทัล จากแบบทอสอบฯ rattikarn02 weeks 3 days ago
หน้าเพจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ajchai02 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม (Promising librarians for the betterment of libraries and the society) rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอให้ส่ง เอกสารแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอรายชื่อตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการกำหนดผู้รับผิดชอบและส่งข้อมูลในการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ในระยะที่ 1 rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล" rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560) rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุมเตรียมงาน VRU Family Happy New Year 2018 rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาแบบเต็มเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) และเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentแจ้งกำหนดการงาน VRU Family Happy New Year 2018 rattikarn03 weeks 1 day ago
eDocumentการใช้ตัวอักษรและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย rattikarn03 weeks 1 day ago

Pages