บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารแผนการจัดการความรู้ (KM)/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของคณะ/หน่วยงาน rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentขอควมอนุเคราะห์จัดทำแบบสำรวจความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แบบ ดป.1-1-1) rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentแจ้งการปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แะเชิญร่วมกิจกรรม rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentแนะนำหนังสือวิชาการ rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentการปรับปรุงเลขประจำของเจ้าของเรื่อง rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentแจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สอง สายวิชาการ รอบที่ 1 และสายสนับสนุน รอบที่ 1 rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Warchouse Sale 2017 ส่วนลดสูงสุด 90% rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentส่งปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentขอเชิญชวนคัดสรรและเลือกซื้อหนังสือในโครงการ "หนังสือดีต้องมีคนซื้อ" rattikarn03 weeks 22 hours ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn03 weeks 22 hours ago
หน้าเพจปี2561 thipatinan03 weeks 23 hours ago
หน้าเพจปี2560 warut03 weeks 23 hours ago
หน้าเพจปี2559 warut03 weeks 23 hours ago
หน้าเพจปี2558 warut03 weeks 23 hours ago
หน้าเพจจดหมายข่าว kanika03 weeks 23 hours ago
หน้าเพจปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 thipatinan03 weeks 23 hours ago
eDocumentInvitation : Annual Cambridge Librarians' Day 2018 rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ rattikarn01 month 1 week ago

Pages