บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัย rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีส่งมอบงาน และพิธี "มุทิตาจิต...ด้วยสายใยแห่งรัก" rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระยะที่สอง ประจำปี 2561 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentโครงการระบบจัดการความรู้กฎหมายอนนไลน์รองรับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentสำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความร่วมมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทาลัย ครั้งที่ 10/2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอเชิญชวนคัดสรรและเลือกซื้อหนังสือในโครงการ "หนังสือดีต้องมีคนซื้อ" rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn03 weeks 3 days ago

Pages