บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentแนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentขออนุญาตปิดถนนด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำหน่วยงาน rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม GE Expo ครั้งที่ 7 rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560 rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentสรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมมอบนโยบายให้กับราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น rattikarn01 month 5 days ago
eDocumentให้อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 rattikarn01 month 1 week ago
หน้าเพจปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2560 thipatinan01 month 2 weeks ago
eDocumentASEAN e-book (OPAC) narin.noo01 month 2 weeks ago
eDocumentขอนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินการปฏิบัติราชการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอส่งคำสั่งและขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบานบริหารและธุรการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 3 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA) rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 month 2 weeks ago

Pages