บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอจองห้องเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 rattikarn01 month 6 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมงาน "วไลอลงกรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเรยนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขออนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญชวนส่งบทความลงในวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ Education ICT Forum 2018 (ไม่มีค่าใช้จ่า่ย) rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกล้องวงจรปิด rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญสืบสานประเพณีไทย rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอให้ทบทวนชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขออนุญาตใช้สถานที่ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ตำราวิชาการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560) rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าไทย rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentแจ้งการปิดระบบ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเชิญชวนแต่งกายชุดไทย rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชมสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขออนุญาตใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn01 month 1 week ago

Pages