บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentสำรวจความประสงค์การดำเนินการสโมสรอาจารย์และข้าราชการ rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocument การเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ 14.6 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentการแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ rattikarn03 weeks 2 days ago
eDocumentขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การให้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด rattikarn03 weeks 4 days ago
eDocumentแผ่นพับอาเซียน (pdf) narin.noo03 weeks 5 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentแจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเ็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีฉัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสวรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง) rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอความอุปภัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentการให้ทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี2561 rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอส่งข้อมูลรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ให้ความรู้เรื่องการศึกษาและค้นคว้าการใช้ฐานข้อมูลวิจัย rattikarn01 month 1 day ago

Pages