บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอเชิญชวนคัดสรรและเลือกซื้อหนังสือในโครงการ "หนังสือดีต้องมีคนซื้อ" rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เข้าดำเนินกิจกรรม rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขออนุญาตนำเสนอฐานข้อมูลออนไลน์และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ rattikarn01 month 1 day ago
eDocumentขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำบุญครบรอบวันสวรรคต rattikarn01 month 2 days ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn01 month 2 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 rattikarn01 month 2 days ago
eDocumentส่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าบริการสำหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560 rattikarn01 month 2 days ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำบุญครอบรอบวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช rattikarn01 month 2 days ago
eDocumentขอมอบตำราวิชาการ เรื่อง กฎหมายลักษณะมรดก rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอส่งคำสั่ง และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2559 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขยายเวลาในการตอบแบบสอบถามประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดีปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอมอบหนังสือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอ่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบวันสวรรคต rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทำนาโยน rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาที่ 5และรัชกาลที่ 9 rattikarn01 month 2 weeks ago

Pages