แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หนังสือราชการขอให้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ในความครอบครองของหน่วยงาน rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอเชิญประชุม rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอเชิญประชุม rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EbpeX) หลักสูตรสายผู้บริหาร) rattikarn01 month 5 days ago
ArticleARIT Calendar ajchai01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องเสียง rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการส่งกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอมอบตำรา rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏสงฆ์ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอขอบคุณ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอเลื่อนการเข้าใช้งานระบบจัดการยานพาหนะออนไลน์ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการยินดีเปิดให้บริการห้องสมุดสาขาประจำคณะ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เอกสารข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2560 รอ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) และขอเชิญประชุม rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มิถุนายน 2561) และขอเชิญประชุม rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอส่งตำราเพื่อเผยแพร่ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ rattikarn01 month 5 days ago
หนังสือราชการขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18 rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการแจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอเข้าตรวจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการแจ้งปฏิทินกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ rattikarn01 month 6 days ago