บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หน้าเพจปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2560 thipatinan01 month 2 weeks ago
eDocumentASEAN e-book (OPAC) narin.noo01 month 2 weeks ago
eDocumentขอนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินการปฏิบัติราชการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอส่งคำสั่งและขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบานบริหารและธุรการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 3 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA) rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอรับการสนับสนุนการฟื้นฟูโรงเรียนภายหลังน้ำลด rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัั้งที่ 12/2560 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญเป็นวิทยากร rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร่อนกำหนด rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอส่งคำสั่งให้ข้าราชการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ กนผ.04 ตามแผนพัฒนาคุรภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentจัดส่งเอกสาร rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานธุรการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเลื่อนการประชุม rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรต "รอยเสด็จฯ เพชรบุรี เหนือกว่ารัก...ยิ่งกว่าภักดี" rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentอนุเคราะห์ตำราเรื่องหลักการผลิตผัก rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอมอบหนังสือเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอ่งรายชื่อกรรมการในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ rattikarn01 month 3 weeks ago

Pages