บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอมอบหนังสือเรื่อง "การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21" rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญส่งุบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างรายเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentแจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สอง สายวิชาการ รอบที่ 2 rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอขอบคุณ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร "การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน" rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอเสนอรายชื่อทรัพยากรเพื่อจัดหาเข้าห้องสมุด rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentให้อาจารย์ไปราชการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ 14.6 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เพิ่มเติม) rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอส่งคำสั่งให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ข้อ 14.6 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ TOEIC สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุม rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอมอบหนังสือ rattikarn01 month 2 weeks ago

Pages