บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentให้อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาไปเข้าชมนิทรรศการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentให้อาจารย์ไปราชการ rattikarn02 months 6 hours ago
หน้าเพจบริการคอมพิวเตอร์ warut02 months 7 hours ago
Articleเปิดให้บริการถึง เวลา 20.00 น warut02 months 13 hours ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn02 months 1 day ago
eDocumentขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 rattikarn02 months 1 day ago
eDocumentขอส่งรายชื่อตัวแทนหลักสูตรเพื่อเป็นกรรมการของคณะกรรมในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด rattikarn02 months 1 day ago
eDocumentขอส่งรายชื่อตัวแทนหลักสูตรเพื่อเป็นคณะกรรมการในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ rattikarn02 months 1 day ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn02 months 1 day ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เปิดใช้โดเมนเนมของหลักสูตร rattikarn02 months 5 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn02 months 5 days ago
eDocumentขอมอบหนังสือผลงานวิจัย rattikarn02 months 5 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเกียรติมอบเข็มที่ระลึกให้กับนักศึกษา rattikarn02 months 5 days ago
eDocumentรายชื่อตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณดี rattikarn02 months 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ rattikarn02 months 6 days ago
eDocumentการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย rattikarn02 months 6 days ago
eDocumentหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ rattikarn02 months 6 days ago
eDocumentขอเชิญเป็นเกียรติโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 rattikarn02 months 6 days ago
eDocumentขอให้หน่วยงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมในระบบ VRU Projects Monitoring System และข้อมูลตัวชี้วัด เป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ rattikarn02 months 6 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย rattikarn02 months 6 days ago
eDocumentแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn02 months 6 days ago

Pages