บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentแจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตรุกี (Turkey Scholarships) ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (รอบที่สอง) rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าสามัคคีปิดทองจังโก รอบองค์พระธาตุดวงแก้วรัศมี rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentเปิดรับสมัครทุนรับาลตรุกี (Turkey Scholarships) ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (รอบที่สอง) rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentกำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอมอบหนังสือแก่ห้องสมุด rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ รอบ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอมอบตำราวิชาวิทยาศาสตร์แก้วขั้นสูงเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอมอบตำราวิชาอุณหพลศาสตร์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอส่งคำสั่งให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ไปเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย "ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครัง้ที่ 4 (NCITE 2018) Innoative Startup and Future Technology rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นในเทศกาลปีใหม่ rattikarn01 month 2 weeks ago

Pages