แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์การโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกบุญ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอมอบ DVD บันทึกการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอมอบหนงัสือ เล่าขานตำนาน ม. rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอขอบคุณ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอให้ส่งรายงานการดำเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการการเลื่อนเงินเดือนตามผลประเมินการปฏิบัติราชการ rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น rattikarn01 month 6 days ago
หนังสือราชการรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก rattikarn01 month 6 days ago
Articleปฏิทินการใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ในการอบรม warut01 month 6 days ago
ARIT Eventsสอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ VRUGRAD ENGLISH TEST พนักงานสายวิชาการ warut01 month 1 week ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 13/6/2561 panthong01 month 1 week ago
ARIT Eventsสอบปฏิบัติความรู้ทักษะ ทดสอบความรู้ พนักงานสายสนับสนุน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ warut01 month 1 week ago
หนังสือราชการรายชื่อสมาชิกระบบ VPN ( 12 มิถุนายน 2561 ) apichart01 month 1 week ago
Articleรายชื่อสมาชิกระบบ VPN apichart01 month 1 week ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 12/06/2561 panthong01 month 1 week ago
Articleขั้นตอนการใช้งาน VPN apichart01 month 1 week ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กิจกรรมเลือกทรัพยากรเข้าห้องสมุด CU Books Centre @Siam taksina01 month 1 week ago
Articleการสมัครสมาชิก patcharin01 month 1 week ago
Articleการคืนทรัพยากรสารสนเทศ patcharin01 month 1 week ago
Articleบริการสมาชิกห้องสมุด ajchai01 month 1 week ago